Kredyt studencki krok po kroku

pieniądze dla studentaWielu młodych ludzi traktuje okres studiów jako czas zabawy, wiecznych imprez i korzystania z uroków młodości, nie myśląc przy tym o przyszłości i ewentualnym źródłem utrzymania po skończeniu studiów. Jednak nie wszyscy. Są i tacy, którzy właśnie okres studiów traktują jako próbę generalną przed prawdziwym wkroczeniem w dorosłość. To właśnie wtedy pojawiają się pierwsze pomysły na własny biznes, założenie firmy i samodzielne utrzymywanie się. To właśnie takim osobom od 1998 roku naprzeciw wychodzą banki oferując tzw. preferencyjne kredyty studenckie.

 

Jest to nietypowy rodzaj kredytu. Udzielany jest on studentom uczelni publicznych i niepublicznych oraz doktorantom, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Cechą charakterystyczną tego kredytu jest to, że jest on zaciągany na okres nie dłuższy niż 6 lat w przypadku studentów i nie dłuższy niż 4 lata w przypadku doktorantów, nie jest wypłacany w całości, a w ratach. Jest on wypłacany przez 10 miesięcy w roku, jego miesięczna rata wynosi 600 lub 400 zł, w zależności od możliwości zabezpieczenia kredytu przez studenta, a jego wysokość ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów, trwa ona co najmniej dwa razy dłużej niż okres jego pobierania, a wysokość spłacanych odsetek wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. Należy również pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach bank może umorzyć 20% spłacanego kredytu. Dzieje się tak choćby wtedy, gdy student ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów. Poza tym jego spłata może zostać umorzona w całości w przypadku trudnej sytuacji życiowej, takiej jak choroba lub wypadek oraz gdy np. w wyniku niepełnosprawności student na stałe utraci zdolność do jego spłaty.

Podstawowych informacji o możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego powinny udzielać uczelnie. W chwili obecnej takich kredytów udziela 6 banków:
PKO Bank Polski S.A. – http://www.pkobp.pl,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – bank nie udziela już nowych kredytów (od 2009/2010) – http://www.bgz.pl,
Bank PEKAO S.A. – http://www.pekao.com.pl,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA – http://www.bankbps.pl,
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA – http://www.gbw.com.pl,
Mazowiecki Bank Regionalny SA – http://www.mrbank.com.pl.

Aby się o niego ubiegać należy w terminie do 15 listopada każdego roku złożyć w banku wniosek, przedłożyć zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta oraz w zależności od banku szereg innych wymaganych dokumentów, które pomogą w ocenie zdolności kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Są to najczęściej informacje o dotychczas ukończonych studiach, oświadczenie studenta o liczbie osób w rodzinie, zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym i dane poręczycieli kredytu. Należy przy tym pamiętać, że wniosek o kredyt studencki można złożyć tylko w jednym banku. Ponadto gdy bank przydzieli już kredyt należy dwa razy w roku, po każdej zakończonej sesji tj. do 31 marca i do 31 października, dostarczać bankowi zaświadczenie, że nadal jest się studentem. Zaniechanie tego wymogu może skutkować wstrzymaniem jego wypłaty. Podobnie jak przerwanie studiów, zawieszenia w prawach studenta lub niezaliczenie sesji

Posiadanie statusu studenta nie gwarantuje jednak możliwości uzyskania kredytu. Pierwszeństwo w jego uzyskaniu mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin o niskich dochodach, mieszkający z dala od ośrodków akademickich, które kredyt chcą przeznaczyć na utrzymanie w czasie studiów i sfinansowanie wydatków związanych z kształceniem.